Úterý 06. únor 2024 10:30
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Swissquote Bank
reklama
Purple Investiční příležitost pro rok 2024 (webinář)
reklama
Fintokei ProTrader

Makroekonomické faktory (4. díl)

Napsal:   Sekce: Fundamentální analýza

V tomto článku si povíme o důležitých věcech týkajících se nezaměstnanosti. Projdeme si, jaké typy nezaměstnanosti existují a jak se ohlašují. Povíme si také o faktorech, které nezaměstnanost ovlivňují. Nakonec uzavřeme článek vlivem na makroekonomický vývoj.


Vítejte u dalšího článku z našeho seriálu o fundamentální analýze (FA), ve kterém jsme se již věnovali několika základním pilířům ekonomických faktorů. V předchozím článku jsme se zabývali úrokovými sazbami a jejich všudypřítomným vlivem na pohyb ekonomiky.

Nyní se dostáváme k dalšímu klíčovému faktoru – nezaměstnanosti. Nezaměstnanost je jako zrcadlo, které odráží stav ekonomiky a pohyby na trzích práce. Její dynamika a trendy jsou spolu s úrokovými sazbami možná nejkritičtějšími ukazateli, které odrážejí současný stav a budoucí směřování ekonomiky.

Uvědomme si, že tyto dva faktory spolu tvoří silnou dvojici, která může mít zásadní vliv na ekonomické trendy a investiční rozhodnutí. Projděme si nyní celou problematiku nezaměstnanosti do hloubky a pochopme dopad tohoto čtvrtého makroekonomického faktoru na FA.

Druhy nezaměstnanosti

Definice nezaměstnanosti prochází různými formami a výklady. Obecně však můžeme říci, že nezaměstnanost představuje procento pracovní síly, která je nezaměstnaná, ale aktivně hledá práci. Pracovní síla zahrnuje zaměstnané a nezaměstnané osoby. V případě nezaměstnaných jednotlivců však zahrnuje pouze ty, kteří aktivně hledají práci.

Nezaměstnanost je měřítkem počtu osob bez práce ve vztahu k celkovému počtu osob, které pracují nebo aktivně hledají práci. Jedná se o klíčový ukazatel stavu trhu práce. Existuje několik typů nezaměstnanosti, z nichž každý nám poskytuje jiný pohled na stav ekonomiky.

 • Cyklická nezaměstnanost: Tato forma nezaměstnanosti je spojena s hospodářským cyklem. Během recese klesá poptávka po zboží a službách, což vede ke snižování počtu pracovních míst. Naopak v období hospodářského růstu nezaměstnanost klesá, protože firmy zvyšují výrobu a potřebují více pracovních sil.
 • Strukturální nezaměstnanost: Tento typ je způsoben nesouladem mezi požadovanými dovednostmi pracovníků a dostupnými pracovními místy. Například technologické změny mohou způsobit, že pracovníci nemají potřebné dovednosti pro nová pracovní místa.
 • Sezónní nezaměstnanost: Vyskytuje se v sezónně zaměřených zaměstnáních, například v cestovním ruchu nebo v sezónních obdobích.

"Nezaměstnanost je nejvážnější výtkou stávající organizace naší ekonomiky, kterou musíme řešit." (Paul Volcker)

Volcker naznačuje, že nezaměstnanost není jen příležitostným jevem, ale ukazuje na hlubší problémy v ekonomickém systému. Zdůrazňuje, že vysoká míra nezaměstnanosti je závažným problémem, který odhaluje nedostatky v současné organizaci ekonomiky. Poukazuje na to, že nezaměstnanost není jen individuálním problémem jednotlivců, ale také důsledkem širších strukturálních a systémových nedostatků v ekonomice.

Ohlašovaní

Ohlašovaní nezaměstnanosti ve Spojených státech probíhá každý měsíc, kdy ministerstvo práce zveřejňuje takzvanou "Zprávu o mzdách mimo zemědělský sektor" (NFP). Tato zpráva obsahuje údaje o počtu nových pracovních míst, nezaměstnanosti a další důležité informace, které poskytují přehled o stavu trhu práce.

Základní ukazatele nezaměstnanosti:

 • Non-Farm Employment Change: Jinými slovy NFP report. Tento ukazatel měří změny počtu pracovních míst v ekonomice s výjimkou zemědělského sektoru. Údaje se zjišťují na základě šetření mezi zaměstnanci v různých odvětvích, jako je průmysl, obchod, služby a další.
 • Unemployment Rate: Míra nezaměstnanosti je procento pracovní síly, která je v současné době nezaměstnaná a hledá práci. Je to jeden z nejsledovanějších ukazatelů trhu práce, který poskytuje přehled o poměru nezaměstnaných k pracovní síle. Vyšší míra nezaměstnanosti může naznačovat zhoršující se situaci na trhu práce a v ekonomice.
 • Unemployment Claims: Tento ukazatel zaznamenává počet osob, které podaly žádost o podporu v nezaměstnanosti. Je ukazatelem aktivity na trhu práce a poskytuje představu o tom, kolik osob je v současné době bez práce. Vyšší počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti může naznačovat rostoucí nejistotu na trhu práce a možný pokles ekonomické aktivity.


Jak to funguje v praxi?

“Non-Farm Employment Change” měří změnu počtu zaměstnanců mimo zemědělství za určité období. Tento ukazatel může poskytnout přehled o trendech zaměstnanosti v ekonomice. Pokud je číslo kladné, znamená to růst zaměstnanosti, což může být pro ekonomiku pozitivním signálem. Pokud je však záporný, ukazuje na pokles zaměstnanosti, což může signalizovat oslabení hospodářského růstu.

“Unemployment Rate” je procento nezaměstnaných osob v pracovní síle. Obvykle je tento údaj zřetelnějším ukazatelem než situace na trhu práce. Nižší míra nezaměstnanosti obvykle naznačuje, že ekonomika je spíše v dobré kondici a že pracovníci mají větší šanci najít práci.

Tyto dva ukazatele mohou působit společně, takže růst "změny zaměstnanosti mimo zemědělství" by měl tendenci tlačit na pokles míry nezaměstnanosti, protože rostoucí počet pracovních míst by měl snížit počet nezaměstnaných. Na druhé straně pokles "Změny zaměstnanosti mimo zemědělství" by mohl vést ke zvýšení míry nezaměstnanosti. V průběhu času jsou tyto dva ukazatele a jejich vzájemné působení znázorněny v přiloženém grafu.


Obrázek 1 - Soulad mezi počtem nově vytvořených pracovních míst a mírou nezaměstnanosti

Různé situace v ekonomice mohou tyto ukazatele ovlivnit různými způsoby. Například během hospodářského růstu může "změna zaměstnanosti mimo zemědělství" růst, zatímco míra nezaměstnanosti klesá. V době recese může nastat opačný scénář, kdy počet pracovních míst klesá a míra nezaměstnanosti se zvyšuje. Pro získání komplexnějšího obrazu o stavu trhu práce a ekonomického prostředí je důležité sledovat oba tyto ukazatele společně.

"Když se podíváme na nezaměstnané, nevidíme dovednosti a potenciál, které by mohly podpořit růst, a nevidíme to ani na trhu." (Joseph Stiglitz)

Faktory ovlivňující nezaměstnanost

Faktory ovlivňující nezaměstnanost jsou různorodé a složité. Mohou se lišit v závislosti na ekonomickém prostředí, politických rozhodnutích a dalších vnějších i vnitřních faktorech. Zde jsou uvedeny některé hlavní faktory, které mohou ovlivnit míru nezaměstnanosti.

 • Hospodářská činnost: Hospodářský růst obvykle vede k vytváření pracovních míst a snižování nezaměstnanosti. Naopak recese a poklesy ekonomické aktivity mohou způsobit ztrátu pracovních míst a zvýšení nezaměstnanosti.
 • Nabídka a poptávka na trhu práce: Nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou po práci může ovlivnit nezaměstnanost. Pokud je mnoho uchazečů o zaměstnání a málo pracovních míst (nadměrná nabídka práce), může nezaměstnanost růst. Naopak v období nízké nezaměstnanosti může být poptávka po práci vyšší než nabídka.
 • Dovednosti a vzdělání: Nesoulad mezi kvalifikací a vzděláním, které pracovníci potřebují, a těmi, kteří práci hledají, může vést k vyšší strukturální nezaměstnanosti. Technologický pokrok může také ovlivnit dovednosti potřebné pro různá pracovní místa.
 • Změny v průmyslu a struktuře: Proměny v průmyslové skladbě ekonomiky mohou vést ke ztrátě pracovních míst v některých odvětvích a k růstu pracovních míst v jiných. To může ovlivnit celkovou míru nezaměstnanosti.
 • Politická rozhodnutí: Vládní rozhodnutí, jako jsou pracovní práva, sociální programy a daňová politika, mohou ovlivnit nezaměstnanost. Například legislativa, která zvyšuje náklady zaměstnavatelů, může ovlivnit vytváření nových pracovních míst.
 • Úroveň investic: Investice do kapitálu a inovací mohou stimulovat hospodářský růst a tvorbu pracovních míst. Naopak nedostatečné investice mohou mít opačný účinek.
 • Úrokové sazby a inflace: Vyšší úrokové sazby mohou zpomalit hospodářskou aktivitu a ovlivnit tvorbu pracovních míst. Inflace může ovlivnit kupní sílu a poptávku na trhu, což může mít dopad na zaměstnanost.
 • Migrace pracovní síly: Pohyb pracovních sil mezi regiony nebo zeměmi může ovlivnit místní míru nezaměstnanosti.

Tyto faktory nejsou izolované a mohou se vzájemně ovlivňovat. Vliv jednotlivých faktorů na nezaměstnanost může být složitý a někdy obtížně předvídatelný. Analýza těchto faktorů je klíčem k lepšímu pochopení pohybu na trhu práce a ekonomických trendů.

Vliv na makroekonomický vývoj

Vliv nezaměstnanosti na inflaci a úrokové sazby je úzce provázán. Nízká nezaměstnanost může vést k růstu mezd, protože firmy jsou nuceny nabízet vyšší mzdy, aby přilákaly a udržely si zaměstnance. To zase může přispívat k růstu inflace, protože vyšší mzdy vedou ke zvýšené poptávce, a tedy k vyšším cenám. Naopak vysoká nezaměstnanost může růst mezd a následně i inflaci tlumit.

V současné době můžeme tuto provázanost s inflací pozorovat i v aktuálním makroekonomickém vývoji. Například Fed se nyní v boji proti inflaci zaměřuje na údaje o nezaměstnanosti. Vysoké úrokové sazby a nízká nezaměstnanost Fedu naznačují, že musí nadále držet úrokové sazby na vyšší úrovni kvůli obavám z opětovného růstu inflace.

Kromě toho může nezaměstnanost ovlivňovat řada dalších faktorů, jako je důvěra spotřebitelů, politická stabilita a sociální soudržnost. Jedná se o složitou strukturu, která se odehrává na pozadí ekonomiky a nese s sebou důležité impulsy pro celkové směřování a podobu hospodářského dění.                                                                 

Obrázek 2 - Vliv úrokových sazeb na nezaměstnanost a následnou recesi

V současné době Fed zvyšuje sazby, protože nezaměstnanost zůstává velmi nízká. Míra nezaměstnanosti se však v minulosti prudce měnila, když Fed snižoval sazby při realizaci hospodářské recese. Jinými slovy, při zvyšování úrokových sazeb docházelo k prudkému nárůstu nezaměstnanosti. Tento trend můžete vidět na výše přiloženém grafu.

Vliv na ekonomiku, spotřebitele a centrální banky

Nezaměstnanost má významný dopad na ekonomiku a spotřebitele. Vyšší míra nezaměstnanosti znamená, že mnoho lidí je bez práce, což vede ke snížení osobních příjmů a kupní síly. To může způsobit pokles spotřebitelské poptávky, což negativně ovlivňuje podniky a ekonomiku jako celek. Zároveň může narůstat finanční nestabilita jednotlivců a rodin, což může mít dlouhodobé důsledky pro jejich životní úroveň a sociální stabilitu.

Vysoká nezaměstnanost může mít významný dopad na centrální banku a ekonomiku. Při vysoké nezaměstnanosti může být tlak na centrální banku, aby zvyšovala úrokové sazby, nižší, protože snížená spotřebitelská poptávka a omezený růst mezd snižují inflační tlak. Zároveň může vysoká nezaměstnanost zpomalit hospodářský růst a snížit celkovou produktivitu, což má negativní dopad na dlouhodobou ekonomickou stabilitu. Centrální banka se může pokusit stimulovat ekonomiku snížením úrokových sazeb nebo jinými stimulačními opatřeními.

"Centrální banky se naučily, že náhlý nárůst nezaměstnanosti je asi nejrychlejší způsob, jak způsobit kolaps expandující ekonomiky." (Alan Greenspan)

Závěr

V dnešním článku jsme se zaměřili na důležitý faktor fundamentální analýzy – nezaměstnanost. Tento ukazatel je jako zrcadlo, které odráží stav ekonomiky a pohyby na trzích práce. Spolu s úrokovými sazbami tvoří silný pár, který ovlivňuje ekonomické trendy a investiční rozhodnutí.

Vykazování nezaměstnanosti se provádí pomocí důležitých ukazatelů, jako je změna zaměstnanosti mimo zemědělství, míra nezaměstnanosti a žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Tato čísla nám umožňují nahlédnout do dynamiky trhu práce a mohou nám pomoci předvídat ekonomické trendy. Podívali jsme se také na to, jak tyto ukazatele spolupracují a jak se mohou v různých situacích lišit.

Faktory ovlivňující nezaměstnanost jsou různorodé a složité. Hospodářská aktivita, poptávka a nabídka na trhu práce, kvalifikace a vzdělání, politická rozhodnutí a další vnější faktory mohou mít na míru nezaměstnanosti významný vliv. Tyto faktory se vzájemně ovlivňují a vytvářejí komplexní obraz trhu práce.

Těším se na další článek s velmi podstatným tématem, které poskytne širší pohled na čtyři hlavní makroekonomické faktory, o nichž se v současné době hovoří.

Jakub Matis

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Inflace | NFP report | Nezaměstnanost | Poptávka | Recese | Politika | Míra nezaměstnanosti | Sazby | Analýza | Centrální banka | Centrální banky | Nesoulad | Ekonomika | Fed | Investice | Nabídka | Trend | Ukazatel | Úrokové sazby | Banky | Hospodářský růst | Analýzy | Banka | Investiční | Zpráva | Zaměstnanost | Vzdělání | Zvyšování úrokových sazeb | Přehled | Firmy | Mzdy | Investiční rozhodnutí | Podniky | Pohyby na trzích | Vyšší mzdy | Alan Greenspan | Růst mezd | Nízká nezaměstnanost | Stav ekonomiky | Vyšší úrokové sazby | Obchod | Legislativa | Průmysl | Paul Volcker | Problémy | Míra | Nabídka a poptávka | Hospodářské recese | Zemědělství | Ministerstvo práce | Ukazatele | Negativní dopad | Pokles | Situace | Dovednosti | NFP | Ekonomické aktivity | Stabilita | Vývoj | Klíčový ukazatel | Spotřebitelé | Žádosti o podporu | Politická rozhodnutí | Růst | Hospodářská činnost | Počet žádostí o podporu | Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | Potenciál | Ekonomiky | Organizace | Práce | Údaje | Nárůst nezaměstnanosti | Pracovní síly | Zaměstnanci | Pokles ekonomické aktivity | Technologický pokrok | Důvěra spotřebitelů | Situace na trhu práce | Kolaps | Životní úroveň | Důvěra | Růst zaměstnanosti | Pracovní místa | Snižování nezaměstnanosti | Poptávka a nabídka | Politická stabilita | Spotřebitelská poptávka | Počet pracovních míst | Situace na trhu | Makroekonomický vývoj | Oslabení | Údaje o nezaměstnanosti | Počet nezaměstnaných | Joseph Stiglitz | Fundamentální analýzy | Vysoké úrokové sazby | Vice | Nedostatečné investice | Směřování | Jakub Matis | Vysoká nezaměstnanost | Makroekonomické faktory | Dopad na ekonomiku a spotřebitele | Dopad na centrální banku | Dopad na ekonomiku | Vliv na makroekonomický vývoj | Druhy nezaměstnanosti | Cyklická nezaměstnanost | Strukturální nezaměstnanost | Sezónní nezaměstnanost | Ohlašovaní | Základní ukazatele nezaměstnanosti | Ukazatele nezaměstnanosti | Non-Farm Employment Change | Unemployment Rate | Unemployment Claims | Jak to funguje v praxi? | Faktory ovlivňující nezaměstnanost | Nabídka a poptávka na trhu práce | Poptávka na trhu práce | Dovednosti a vzdělání | Změny v průmyslu a struktuře | Změny v průmyslu | Úroveň investic | Úrokové sazby a inflace | Migrace pracovní síly | Vliv úrokových sazeb na nezaměstnanost |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Maďarsko příštím Řeckem?
  Výroky maďarských činitelů poslaly EUR k jihu a HUF ke dnu
 • Má intradenní obchodování v roce 2019 ještě cenu?
  Doba se mění a my se s vámi podělíme o důležité aspekty, které byste měli zvážit, když se chcete stát intradenním obchodníkem v roce 2019.
 • Mají negativní úrokové sazby nějaká negativa?
  Uvolněná měnová politika, k níž přistoupily centrální banky, aby povzbudily inflaci a dosáhly svého jediného cíle v podobě pozvolně rostoucí cenové hladiny (2procentní inflace), začíná přinášet více škody než užitku.
 • Mají středoevropské měny potenciál?
  Česká koruna během podzimu oslabila až k 26 korunám za euro i přes prudké zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou. Jak se s negativním sentimentem a odlivem kapitálu ze střední Evropy vypořádaly polský zlotý a maďarský forint, když obě místní centrální banky drží své úrokové sazby na historickém minimu již přes 2 roky?
 • Mají už být akcioví býci nervózní?
  Americký akciový index S&P 500 v týdnu kolísal, zejména kvůli čtvrteční hluboké ztrátě pak celkově odepsal 2,45 % a oslabil podruhé za sebou. Investoři sledují zejména růst výnosů dlouhodobých dluhopisů, který bere vítr z plachet dosavadním tahounům akciového trhu.
 • Makrodata přehledně aneb co číhá v kalendáři? (1. díl)
  Ať už obchodujete akcie, měnové páry nebo komodity, důsledné sledování důležitých makroekonomických událostí by nemělo být v žádném případě opomíjeno. Fundamentální informace, které jsou v pravidelné periodicitě zveřejňovány buď státními autoritami, statistickými úřady či soukromými organizacemi, jsou totiž velmi důležitým hybatelem trhu a často mají kurzotvorvnou povahu.
 • Makrodata přehledně aneb co číhá v kalendáři? (2. díl)
  V prvním díle miniseriálu, ve kterém se soustředíme na zveřejňovaná makrodata, jsme se zaměřili na data z trhu práce. Zmíněna byla také ostatní makrodata, která jsou s určitou pravidelností publikována, jako například zásoby ropy a ropných destilátů, data z realitního trhu a měkká data ve formě indexů z Chicaga, filadelfského Fedu či michiganské univerzity
 • Makroekonomické faktory (1. díl)
  V tomto článku si jednoduše vysvětlíme první makroekonomický faktor, a to hrubý domácí produkt (HDP). Dozvíte se, jaké základní formy HDP se používají a také jaké faktory jej ovlivňují. Nakonec si ukážeme růst HDP v porovnání s akciovým indexem a globální HDP pro rok 2023.
 • Makroekonomické faktory (2. díl)
  V článku se dozvíte, jak funguje inflace a deflace. Vysvětlíme si základní cenové indexy a indexy výrobních cen. Probereme dopady na ekonomiku a příklady z historie. Nakonec se podíváme na faktory ovlivňující inflaci a deflaci.
 • Makroekonomické faktory (3. díl)
  Článek zaměřený na jednoduché pochopení podstaty úrokových sazeb. Dozvíte se, jaké typy úrokových sazeb známe, jaký mají vliv na ekonomiku a na nás samotné. Projdeme si několik příkladů z minulosti, a nakonec si stručně projdeme některé faktory, které úrokové sazby ovlivňují.
 • Makroekonomické události v 1. týdnu reálného kola soutěže BOSSA
  V neděli večer 4. listopadu se začátkem týdenní obchodní seance odstartovala 1. investiční soutěž v ČR na reálných účtech. První výsledky ukazují, že soutěžící přistupují k investování zodpovědně a hlavně opatrně.
 • Makro prostředí podporuje akcie
  Makroekonomická data z minulého pátku byla skutečně výživná, jak to tradičně na přelomu měsíce bývá. Jejich mix pak z fundamentálního pohledu vyznívá skutečně dobře pro americké akcie. Index S&P 500 reagoval mírným růstem a pohybuje se na historických maximech nad 4400 body.
 • "Malá domů" pro medvídky ? Nebo pořádná korekce ?
  Vše nasvědčuje tomu, že byla zahájena dlouho očekávaná korekce na dolarovém indexu. Jak dlouho vydrží, to ukáží nejbližší dny.
 • Malá pomůcka pro řízení obchodní pozice
  Dnešní článek je průnik technické stránky obchodování, která ovšem podléhá psychologickým mantinelům každého obchodníka.
 • Malé ztráty jsou klíč ke konzistenci
  Dlouhodobé konzistence se v tradingu dosahuje řízením obchodů a money managementem. Jaké jsou hlavní překážky v této činnosti, se dočtete v tomto článku.
 • Máme alternativu k bublinovým investicím?
  Americké akcie jsou nadhodnocené. Ať se podíváme na široký index blue-chips akcií S&P 500 nebo technologický NASDAQ, oba jsou vysoko nad svými historickými standardy podle spousty indikátorů od P/E až po jejich poměr k HDP. Otázkou ale zůstává: Mají investoři po výběru zisků na akcií kam investovat?
 • Mám obchodovat spíše zlato, nebo stříbro?
  Zlato i stříbro patří k nejoblíbenějším komoditám mezi zkušenými obchodníky a často bývají i první volbou u těch začínajících. Avšak který z těchto drahých kovů se v dnešní době více hodí pro trading? Na to se zaměříme v dnešním článku.
 • Manuálne backtestovanie
  Mnohí z vás sa často trápia s backtestovaním vlastných stratégií, či hľadaním ďalšieho edge. Na internete je možné nájsť množstvo software umožňujúcu túto činnosť, ja som sa však rozhodol pre vlastné riešenie. Vyvinúť vlastný backtestovací software, ktorý bude šitý na môj štýl obchodovania a dokáže verne simulovať dianie na trhu niekoľko rokov dozadu, tick po ticku, s jednoduchým používateľským rozhraním podobne ako MT4 avšak bez obmedzení na veľkosť historických dát. V článku sa vám pokúsim priblížiť hlavné funkcie a výhody mojej backtestovacej aplikácie.
 • Mapa 10/11
  Náhled na desátý týden roku 2011
 • Mapa 10/12
  Pokus o výhled na tento týden.......
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy new