Úterý 06. únor 2024 10:40
reklama
Instaforex ebook
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Dukascopy new
reklama
Instaforex krypto ebook

Úvod do fundamentální analýzy (2. díl)

Napsal:   Sekce: Fundamentální analýza

Ve druhém článku pokračuji ve zkoumání světa fundamentální analýzy (FA) a prohlubuji naše chápání jeho klíčových aspektů. V předchozím článku jsme se seznámili se základy této důležité metody analýzy trhů a pochopili, proč hraje v investování nezastupitelnou roli. Nyní však přejdeme k hlavním pilířům FA, které nám umožňují lépe pochopit a předvídat pohyb trhů.


Než začneme, musím vám zdůraznit důležitost těchto základních pilířů. Jsou úzce propojeny a využijete je při analýze jakéhokoli trhu. Jsou základními stavebními kameny FA, bez nichž se nikam nedostanete. Budeme se s nimi setkávat neustále, protože jsou mnohem složitější, než se může na první pohled zdát. Vítejte na úplném začátku pochopení hlavních pilířů FA.

Které pilíře to jsou?

Prvním z těchto pilířů jsou makroekonomické faktory, které nám umožňují nahlédnout do ekonomického zdraví a jeho dopadu na investiční rozhodnutí. Druhý pilíř se zaměřuje na geopolitické události, protože politická situace a mezinárodní události mohou mít dramatický dopad na finanční trhy. A konečně třetí pilíř nám umožňuje nahlédnout do budoucnosti, kde se zabýváme trendy a faktory, které mohou ovlivnit investice v dlouhodobém horizontu.


Figure 1 - Obrázek 1 - Pyramidový diagram znázorňující tři hlavní pilíře

Nyní si tyto tři hlavní pilíře trochu upřesníme a ukážeme si, z čeho se jednotlivé pilíře skládají. Díky tomuto hlubšímu pohledu se stanete ještě schopnějším a sebevědomějším investorem.


Makroekonomické faktory

První pilíř FA, "Makroekonomické faktory" nebo "Makroekonomická analýza", hraje klíčovou roli při hodnocení ekonomického zdraví a výkonnosti země. Tento pilíř se zaměřuje na široký soubor ekonomických ukazatelů, které odrážejí celkový stav hospodářství. Mezi tyto ukazatele patří např.

Hrubý domácí produkt - Vyjadřuje celkovou hodnotu všech statků a služeb vyrobených v ekonomice za určité období. Slouží jako klíčový ukazatel ekonomické výkonnosti země a používá se k hodnocení hospodářského růstu nebo poklesu.

Inflace a deflace - Inflace označuje obecné zvyšování cenové hladiny zboží a služeb v čase. Deflace je opakem, kdy ceny klesají. Pochopení příčin a důsledků inflace a deflace je klíčové pro hodnocení kupní síly a účinnosti měnové politiky.

Nezaměstnanost - Měří podíl pracovní síly, která je bez práce a aktivně hledá zaměstnání. Je klíčovým ukazatelem zdraví trhu práce a celkového využití zdrojů v ekonomice.

Měnová politika - Zahrnuje opatření přijatá centrální bankou (například Federální rezervní bankou v USA, zkráceně Fed) k řízení nabídky peněz a úrokových sazeb. Změny měnové politiky mohou ovlivnit inflaci, hospodářský růst a finanční stabilitu.

Fiskální politika - Označuje rozhodnutí vlády týkající se zdanění a veřejných výdajů. Hraje důležitou roli při ovlivňování hospodářské aktivity, zejména v obdobích hospodářského poklesu nebo expanze.

Hospodářský růst a rozvoj - Makroekonomové analyzují faktory, které přispívají k udržitelnému hospodářskému růstu a rozvoji, včetně úlohy technologického pokroku, investic, vzdělávání a inovací.

Hospodářské cykly - Ekonomika prochází obdobími expanze (růstu) a poklesu (recese). Makroekonomové studují hospodářský cyklus, aby pochopili jeho příčiny, trvání a možné politické reakce.

Obchod a mezinárodní ekonomika - Pochopení vzájemného působení ekonomik prostřednictvím mezinárodního obchodu, směnných kurzů a globální ekonomické integrace je klíčové pro analýzu dopadů globalizace na národní ekonomiky.

Rozpočtové deficity a přebytky - Analýza vládních deficitů (kdy výdaje převyšují příjmy) a přebytků (kdy příjmy převyšují výdaje) poskytuje pohled na fiskální udržitelnost a potenciální makroekonomické dopady.

Finanční trhy a instituce - Makroekonomové zkoumají fungování finančních trhů, bank a dalších finančních institucí, aby pochopili jejich vliv na hospodářskou stabilitu a růst.

Úrokové sazby a investice - Vztah mezi úrokovými sazbami a investičními rozhodnutími je pro makroekonomickou analýzu klíčový. Změny úrokových sazeb mohou ovlivnit náklady na půjčky, což následně ovlivňuje spotřebu spotřebitelů a investice podniků.

Analýza hospodářských politik - Makroekonomové posuzují dopady různých hospodářských politik na ekonomiku, například účinky změn daní, veřejných výdajů nebo regulačních reforem.

Ekonomické modely a prognózy - Vývoj a používání ekonomických modelů k předpovídání ekonomických trendů a výsledků je klíčovým aspektem makroekonomické analýzy. Tyto modely pomáhají informovat o politických rozhodnutích a předvídat ekonomické změny.

Tyto ukazatele dohromady poskytují komplexní rámec pro pochopení interakcí, dynamiky a výsledků v rámci ekonomiky na makroúrovni. Makroekonomové používají tyto koncepty a nástroje k analýze ekonomických údajů, formulování politik a přispívají k hlubšímu pochopení fungování a vývoje ekonomik. Více se této problematice budu věnovat v příštím článku, kde se budu podrobně zabývat prvním pilířem a ukážu, jak se můžeme o jeho analýzu opřít při přijímání informovaných investičních rozhodnutí.

Doporučuji vám, abyste si tyto ukazatele důkladně prostudovali, pokud jste se s nimi dosud nesetkali. Později bude velmi důležité nezaměňovat tyto pojmy, abyste neměli problém pochopit konkrétní FA a všechny souvislosti mezi pilíři a jejich ukazateli.

"Pochopit, jak funguje ekonomický stroj, je v životě nejdůležitější. Stejně důležité jako pochopení gravitačního zákona." (Ray Dalio)

Tento výrok Raye Dalia zdůrazňuje zásadní roli, kterou v arzenálu znalostí jednotlivce hraje pochopení ekonomických mechanismů. Znalost ekonomických souvislostí může pomoci lépe interpretovat události, předvídat důsledky a vytvářet informované názory na ekonomické otázky.


Geopolitické události

Další pilíř FA, "Geopolitické události", se zaměřuje na politické a mezinárodní události, které mohou mít dopad na finanční trhy a investice. Mezi tyto události patří.

Mezinárodní vztahy - Změny ve vztazích mezi zeměmi, jako jsou obchodní dohody, diplomacie, konflikty a usmíření, mohou mít významný dopad na ekonomiku a trhy.

Mezinárodní konflikty - Vojenské konflikty, terorismus a další mezinárodní události mohou způsobit nejistotu na trzích a ovlivnit investory.

Politické změny - Změny v politice, vládách a politických stranách mohou ovlivnit politiku země, a tím i ekonomické podmínky.

Embarga a sankce - Mezinárodní omezení obchodu a financí mohou mít negativní dopad na ekonomiku zemí a jejich měny.

Energetické zdroje - Geopolitické faktory mohou ovlivnit dodávky ropy, plynu a dalších surovin, což má přímý dopad na energetický sektor a ceny.

Ekologické události - Přírodní katastrofy mohou ovlivnit infrastrukturu, dodávky surovin a obchodní vztahy.

Mezinárodní dohody a organizace - Členství a účast v mezinárodních dohodách a organizacích, jako je Světová obchodní organizace (WTO), může ovlivnit obchodní podmínky a investiční příležitosti.

Tyto geopolitické události jsou často nedílnou součástí investičního rozhodování, protože mohou výrazně ovlivnit tržní podmínky, cenové trendy a investory v celé řadě aktiv a sektorů.

I zde platí potřeba znalosti těchto pojmů, jak jsem zdůraznil v části "Makroekonomické faktory"!

"Geopolitické události jsou největší "známou neznámou". Jejich dopad je přitom srovnatelný s finančními a ekonomickými událostmi." (Paul Tudor Jones)


Pohled do budoucnosti

Poslední pilíř FA, "Výhled do budoucna", se zabývá předpovědí možného vývoje trhu na základě současných a historických údajů. Tento pilíř umožňuje identifikovat dlouhodobé trendy a faktory, které by mohly ovlivnit tržní hodnotu aktiv a investic. Mezi ně patří např.

Technologické inovace - Předvídání, jak nové technologie ovlivní určitá odvětví a trhy a jak se mohou stát hnací silou růstu.

Demografické změny - Analýza věkové struktury a počtu obyvatel může ukázat, která odvětví a trhy budou v souvislosti s měnící se poptávkou růst nebo klesat.

Měnové trendy - Předpovídání vývoje směnných kurzů a jejich dopadu na mezinárodní obchod a investice.

Růstové sektory - Identifikace odvětví a sektorů, které mají potenciál růstu v budoucnosti na základě makroekonomických trendů.

Environmentální a společenské změny - Předvídání, jak rostoucí důraz na udržitelnost a sociální odpovědnost ovlivní investiční příležitosti.

Politické a regulační změny - Rozhodnutí vlád a mezinárodních orgánů mohou mít dlouhodobý dopad na obchodní a investiční podmínky.

Trendy v chování spotřebitelů - Analýza změn vkusu a preferencí spotřebitelů může pomoci předpovědět úspěch určitých výrobků a služeb.

Pohled do budoucnosti nám umožňuje lépe se připravit na změny a přizpůsobit naše investiční strategie tak, aby účinně reagovaly na rostoucí příležitosti a rizika v tržním prostředí.

"Způsob, jak vydělat peníze, je najít něco, čemu naprostá většina investorů buď nerozumí, nebo tomu vůbec nerozumí." (Jim Rogers)

Závěr

Pokud jste se dostali až sem, gratulujeme vám. Jste stále chytřejší a chytřejší, a to vás staví do výhodnější pozice než zbytek trhu, který se o tuto problematiku vůbec nezajímá nebo jí nevěnuje dostatečnou pozornost a váhu.

S těmito třemi pilíři FA jste na dobré cestě k hlubšímu pochopení světa investic. Probrali jsme základy makroekonomických faktorů, geopolitických událostí a pohledu do budoucna, abychom mohli předvídat změny na trzích. Tyto nástroje vám pomohou utvářet informace informovaná investiční rozhodnutí a být připraveni na nejistou budoucnost.

V následujících třech částech se budeme každému pilíři věnovat podrobněji. Na konkrétních příkladech z minulosti si ukážeme, jak změny v jednotlivých pilířích zásadně ovlivnily trhy a jak můžeme tyto změny využít ve svůj prospěch.

Jakub Matis

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Peníze | Inflace | Deflace | USA | Nezaměstnanost | Měnová politika | Recese | Rizika | Politika | Hospodářství | Sazby | Analýza | Ekonomika | Fed | Finanční trhy | Fiskální politika | Investice | Investování | Mezinárodní obchod | Měny | Pozice | Ukazatel | WTO | Úrokové sazby | Hospodářský růst | Investiční příležitosti | Hospodářský cyklus | Světová obchodní organizace | Vzdělávání | Investiční strategie | Analýzy | Hrubý domácí produkt | Investiční | Jak vydělat | Jak vydělat peníze | Ropy | Vydělat peníze | Jim Rogers | Úspěch | Znalost | Makroekonomické analýzy | Výhled | Světová obchodní organizace (WTO) | Investiční rozhodnutí | Příjmy | Paul Tudor Jones | Ray Dalio | Dodávky ropy | Politická situace | Obchod | Obchodní dohody | Předpovědi | Rozvoj | Prognózy | Výhled do budoucna | Měnové politiky | Obchodní podmínky | Inovace | Budoucnost | Ukazatele | Obchodní vztahy | Trhy | Negativní dopad | Situace | Výdaje | Rozhodování | Fungování finančních trhů | Vývoj | Tržní podmínky | Dopad na finanční trhy | Klíčový ukazatel | Tudor | Dramatický dopad | Růst | Potenciál | Ekonomiky | Organizace | Práce | Pracovní síly | Expanze | Ceny | Cenové hladiny | Zdanění | Energetický sektor | Geopolitické faktory | Změny úrokových sazeb | Rozpočtové deficity | Makroekonomická analýza | Rozhodnutí vlády | Pohyb trhu | Růstové sektory | Cenové trendy | Příležitosti | Technologie | Chování spotřebitelů | Odvětví | Chování | Ovlivňování | Opatření | Katastrofy | Pozornost | TIM | Cykly | Fundamentální analýzy | Dlouhodobé trendy | Instituce | Sankce | Mezinárodní vztahy | Geopolitické události | Stav hospodářství | Udržitelnost | Metody analýzy trhu | Analýzy trhu | Mezinárodní dohody | Globalizace | Náklady na půjčky | Třetí pilíř | Vice | Příležitosti a rizika | Investiční podmínky | Ekonomické podmínky | Tudor Jones | Nové technologie | Jakub Matis | Pohled do budoucnosti | Společenské změny | Makroekonomické faktory | Inflace a deflace | Hospodářské cykly | Mezinárodní ekonomika | Rozpočtové deficity a přebytky | Deficity a přebytky | Analýza hospodářských politik | Ekonomické modely | Ekonomické modely a prognózy | Komplexní rámec | Mezinárodní konflikty | Politické změny | Embarga a sankce | Energetické zdroje | Ekologické události | Technologické inovace | Demografické změny | Měnové trendy | Regulační změny | Trendy v chování spotřebitelů |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Úspešný začiatok 24. týždňa 2020
  V tomto článku zhodnotím dôležitosť vykročenia správnym spôsobom. Dnes do nového týždňa a v mojom prípade aj do nového obdobia. 6 obchodov počas rannej 90 minútovej seansy = 6 ziskových obchodov, plus 7. ziskový, intradenný obchod. Pridám niečo vážne, ale aj na odľahčenie – upozorním na neustálu možnosť (hrozbu) „Čiernej labute“ a syndrómu „Varenej žaby“.
 • Úterní zprávy z Británie, EU a Kanady
 • Utility vs. security tokeny
  Držanie tokenov ako aj kryptomien celkovo je celkom stresujúce dobrodružstvo. Vysoká volatilita, rapídne zmeny na trhu, podvodné projekty – je veľa vecí o ktoré sa môžeme strachovať a jedna ďalšia vec bola pridaná – niektoré tokeny sú považované za securities (cenné papiere) a stali sa subjektom pre federálne regulácie.
 • Útok na historická maxima nevyšel, index S&P 500 mírně oslabil
  Páteční pokles amerického akciového indexu S&P 500 o 0,49 % znamenal i ztrátu za celý týden, konkrétně o 0,51 %.
 • Útok na Izrael otřásá trhy
  Hlavní zprávou z minulého týdne měla být data z amerického trhu práce. Bohužel jsme se dočkali nečekaného útoku hnutí Hamás na Izrael, který všechny zaskočil svým rozsahem a brutalitou. Pozornost všech se proto nyní upírá tímto směrem a trhy na to samozřejmě reagují. Co je možné očekávat?
 • Úvahy nad money managementem
  Dobrá znalost technické a fundamentální analýzy, osvědčená strategie i dobrá sebe-disciplína se významnou měrou podílejí na našich konzistentních ziscích.
 • Uvedomelosť – najdôležitejšia schopnosť z obchodnej psychológie pre traderov
  Zo všetkých rozumových schopností, ktoré sa môže obchodník naučiť, je uvedomelosť (v angličtine awareness alebo mindfulness) pravdepodobne tá najdôležitejšia.
 • Uvidíme cenu ropy opět na 100 dolarech za barel?
  Ropa Brent se dostala během čtvrteční seance nad 80 dolarů za barel a její růst nemusí být u konce, právě naopak. Cena ropy může ještě růst a lze očekávat zdražení benzínu až o dalších 50 haléřů, ale také jsou zde faktory hovořící pro pokles ceny ropy.
 • Uvidíme prudké vyberanie ziskov na amerických indexoch a zlate?
  Technické analýzy pre vybrané menové páry, akciové indexy a komidity ponúkajú možnosť nahliadnuť na spôsob, akým sú tieto dnes poskytované inštitucionálnym klientom či profesionálnym obchodníkom na kapitálových trhoch.
 • Úvod do fundamentální analýzy (1. díl)
  V úvodních kapitolách vás seznámím s úplnými základy fundamentální analýzy, aby ji pochopil každý. Jakmile si tyto složky osvojíte, nebudete mít později problém prozkoumat je do větší hloubky a pochopit všechny souvislosti.
 • Úvod do kryptoměn. Co je to Blockchain, Bitcoin a Bitcoin Cash?
  Zjistěte více o Blockchainu, kryptoměnách Bitcoin a Bitcoin Cash, ale i o tom jaký je mezi nimi rozdíl...
 • Úvod do měření fundamentu na trzích
  Lze změřit fundament? Myslím si, že ano. Vyvinul jsem si metodu, kterou se dají příchozí fundamenty změřit.
 • Úvod do Price Action II: Které instrumenty zvolit?
  Price Action je jednou z nejstarších a nejprověřenějších metod obchodování, kterou lze obchodovat v podstatě na jakémkoliv instrumentu. Avšak některé z instrumentů se pro Price Action přecejen hodí více než jiné. O které instrumenty jde, si povíme v dnešním článku.
 • Úvod do Price Action I: Proč je letos trading výhodnější než investice?
  Analytici se shodují, tento rok nasvědčuje vše tomu, že trhy budou přát spíše aktivnímu tradingu než pasivnímu investování. Inflace, vysoké úrokové sazby, válka na Ukrajině - všechny tyto problémy jsou bohužel stále aktuální. Dokud nezmizí, situace na trzích bude stále stejná - vysoce volatilní, a tím pádem lákající k tradingu. Pokud se letos chcete přeorientovat z investora na tradera a začít spravovat své investice více aktivním způsobem, série těchto článků a náš nejnovější ebook vám s tím pomohou.
 • Uzatvárajú sa gapy na eurových pároch a ostatné trhy sa držia na flash crash leveloch
  V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
 • Uzavře EUR/USD gap z roku 2017?
  Euro pokleslo pod 1,1000 amerického dolaru poprvé od května 2017 s tím, jak ekonomika eurozóny v čele s Německem ubírá na síle. Evropská centrální banka (ECB) je tak ve svém holubičím tažení o něco přesvědčivější než americká centrální banka (Fed).
 • Už i v USA klesají výnosy
  Americký dolar v rámci post-brexitového uklidnění ztrácí napříč celým měnovým spektrem – vůči euru, japonskému jenu, komoditním měnám i měnám emerging markets. Hlavním faktorem je podle mého propad amerických dlouhodobých výnosů, které se nacházejí u historických minim.
 • Už jsem na to přišel
  Tak nějak pořád přemýšlím o těch kryptoměnách. Tedy ne vlastně pořád, protože mám na práci důležitější věci, jako například vnoučky, ale když už o nich někde vyskočí nějaká zpráva, zamýšlím se nad nimi o pár minut déle, než by si zasluhovaly.
 • Už jste se registrovali do soutěže o 600 000 Kč?
  Tento týden odstartovala investiční soutěž, která prověří traderské schopnosti všech účastníků. Jako jediná investiční soutěž na českém trhu s reálnými penězi má za cíl nejen najít nejlepšího obchodníka na českém finančním trhu, ale rovněž naučit a seznámit úplné začátečníky s finančními trhy.
 • Vakcína sestřelila cenu zlata
  Měli jsme tu perný týden prezidentských voleb plný nejistot. Nyní jsou snad trhy se zvolením nejmocnějšího muže světa konečně smířeny a je čas abychom se posunuli na další události, které mohou v těchto dobách trh ovlivňovat nejvíce – řeč je samozřejmě o koronavirové pandemii, která se možná konečně blíží ke konci a s ní i potíže, které s sebou přinesla.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank